logo

Ogłoszenie w sprawie możliwości składania ofert na wynajem placu utwardzonego o powierzchni 0,1116 ha, położonego przy ul. Św. Ducha 1A obok szkoły – Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie odpłatnego parkingu dla samochodów osobowych

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu ogłasza możliwość składania ofert na wynajem placu utwardzonego o powierzchni 0,1116 ha, położonego przy ul. Św. Ducha 1A obok szkoły – Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, z przeznaczeniem na prowadzenie odpłatnego parkingu dla samochodów osobowych.
 2. Umowa zostanie zawarta na czas określony. Minimalny wymagany okres obowiązywania umowy wynosi 12 miesięcy. Proponowany termin zawarcia umowy: od 01.08.2021r. do 31.08.2022r.
 3. Minimalna wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu najmu wynosi 450 zł netto.
 4. Do w/w kwoty najmu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami. W/w kwota zawiera należny podatek od nieruchomości.
 5. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest wzór umowy najmu placu.
 6. Przed przystąpieniem do składania ofert należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom.
 7. Oferta powinna zawierać oferowaną wysokość miesięcznego czynszu netto najmu oraz oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami umowy.
 8. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na wynajem placu z przeznaczeniem na prowadzenie odpłatnego parkingu dla samochodów osobowych przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu” należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 28 lipca 2021r.do godziny 9:00.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.
 10. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest kierownik gospodarczy.
 11. Plac będący przedmiotem wynajmu można obejrzeć do dnia poprzedzającego ostateczny termin składania ofert, po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
 12. Kryterium wyboru ofert jest wysokość stawki czynszu netto. Oferta z najwyższą stawką zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 13. W przypadku złożenia ofert z taką samą stawką czynszu najmu placu oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia dodatkowych ofert w wyznaczonym terminie dodatkowym.
 14. Rozstrzygnięcie ofert jest ważne, jeśli wpłynie co najmniej jedna oferta spełniająca warunki,a zaoferowany czynsz najmu placu będzie wyższy od podanej stawki wywoławczej.
 15. Wyniki zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu pracy komisji poprzez umieszczenie ich na tablicy informacyjnej w szkole i na stronie internetowej szkoły.
 16. Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do zawarcia umowy według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia, w terminie wskazanym przez Dyrektora szkoły.
 17. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, wówczas wybrana zostanie najkorzystniejsza z pozostałych ofert, spełniających warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu.
 18. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia składania ofert bez podania przyczyn i wybrania którejkolwiek z ofert.
 19. Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia czynszu w przypadku wzrostu podatku od nieruchomości lub innych ważnych czynników realnie wpływających na wysokość czynszu.
 20. Ogłoszenie wraz załącznikami dostępne jest w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu na tablicy ogłoszeń obok sekretariatu szkoły na I piętrze oraz na stronie internetowej szkoły informacje.zstiojar.edu.pl/bip

Dyrektor ZSTiO
Adam Tomaszewski

Szczegóły:
Udostępniony przez: Dorota Fryda
Wytworzony przez: Dorota Fryda
  30 czerwca 2021.